جزوه آموزشی اصول فقه قسمت اول

جزوه آموزشی اصول فقه قسمت اول

این جزوه جز مجموعه جزوات و کتاب های رشته فقه و الهیات ویژه کنکور می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است،در قالب pdf و در 215 صفحه.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 215
حجم 6782 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


بخش اول : الفاظ

فصل اول : کلیات

فصل دوم : مباحث الفاظ به طور کلی

فصل سوم : مباحث الفاظ به طور اختصاصی

بخش دوم : احکام قطع و ظن و شک

فصل اول قطع

فصل دوم : ظن

فصل سوم : شک

بخش سوم : ملحقات

فصل اول : مراتب تعارض

فصل دوم : اجتهاد و تقلید 

مجموعه تست

پاسخنامه

منابع

قسمتی از متن جزوه:


بخش اول : الفاظ 
فصل اول : کلیات 
مبحث اول ـ تعریف اصول فقه: 

هو القواعد الممهده لاستنباط الاحکامِ الشرعیه الفرعیه من ادلتها. 
اصول فقه قواعدی است که برای به دست آوردن احکام شرعی فرعی از دلیلهایشان آماده شده است. 
نکات مهم: 
1ـ در تعریف فوق، کلمه القواعد جنس عامی است که هر قاعدهای را در بر . میگیرد 
2ـ اصول فقه به معنای قواعد فقه است. 
3ـ عبارت ممهده لاستنباط الاحکام قواعد را منحصر به قواعد اصول میسـازد، و قواعـد علـم عربـی و منطـق و . . . را ازتعریف خارج می  سازد .
4ـ عبارت الشرعیه احکام عقلی و قانونی و غیرشرعی را خارج میسازد. 
5ـ کلمه الفرعیه احکام اصول دین را که از راه عقل شناخته میشوند، خارج میکند.
مبحث دوم ـ موضوع هر علمی 
1ـ تعریف موضوع علم: موضوع هر علم عبارت است از چیزی که در آن علم، از احوال آن چیز و چیزهایی که متعلق بهآن است و در هدف علم مدخلیت دارد بحث می شود.
2ـ نکات 
الف ـ از دیدگاه اصولین: چیزی که از عوارض ذاتی موضوع بحث میکند و این عوارض بایـد در هـدف آن علـم مـدخلیت داشته باشند، تا بتوانند جزء موضوع آن علم تلقی شوند. بنابراین از عوارض غیرذاتی هر چند در هـدف آن علـم مـدخلیت داشته باشند در آن علم مورد بحث قرار میگیرند . 
ب ـ از دیدگاه منطقیون: تمام عوارض ذاتی جزء موضوع هستند ولو این که در هدف آن علم مدخلیت نداشته باشند. 
3ـ موضوع هر علمی یک عنوان اصلی است نه انتزاعی و مسائل علم از موضوع انتزاع میشوند، لذا اساس و محـور تـدوین 
 
علوم، موضوعات آن علوم هستند در نتیجه وجه تمایز علوم از همدیگر بوسیله موضوعاتشان است نه اهدافشان 
مجموعه تست 
1 «ـ در عبارت و تکره النافله المبتدئه بعد صلوتی الصبح و العصر» ، مراد از« نافله مبتدئه» کدام است؟ نافلـه ای است که: 
1) بدون سبب عام انجام میگیرد ولی دارای سبب خاص است.
2) تبرعاً انجام می گیرد و برای آن سببی نیست.
3) تبرعاً انجام میگیرد مانند نماز احرام.
4) دارای سبب خاص است مانند نماز حاجت.

2 ـ مراد از« صلاه ذات الرقاع ؟» کدام است ؟
1) مربوط به نماز مسافری است که در آن نمازهای چهار رکعتی را دو رکعت و به جماعت میخوانند  .
2) مربوط به نماز مسافری است که در آن نمازهای چهار رکعتی را دو رکعت و فقط فردا خوانده می شود .
3) مشهورترین نماز خوف است که امام با هر گروهی یک نماز جماعت کامل میخواند.
4) مشهورترین نماز خوف است که امام با گروهی یک رکعت را میخواند و با گروه دیگر رکعت دیگری را. 

3 «ـ پیرامون زکاه التجاره» کدام گزینه صحیح است؟ 
1) واجب مع الحول و التملک بالتجاره او الانتقال 
2) واجب مع الحول و التملک بالتجاره او الانتقال و نصاب المالیه 
3) یستحب مع الحول و قیام رأس المال فصاعدا و نصاب المالیه 
4) یسحب مع الحول و التملک بالتجاره او الانتقال 

4ـ درباره مورد وجوب خمس و شرایط آن کدام گزینه صحیح است؟ 
1) الحلال المختلط بالحرام و لایتمیز و لایعلم صاحبه 
2) ارباح المکاسب الحاصل من التجاره فقط 
3) ارض الذمی المنتقله الیه من الکافر الحربی 
4) الحلال المختلط بالحرام و لایعلم صاحبه و لمن یتمیز المال 

5ـ درباره حکم«صوم» کدام گزینه صحیح است؟ 
1) الشیخان اذا عجز فدیا و لا قضاء و ذوالعطاش المأیوس من برئه کذالک و لو برء فلا قضاء
2) لو صام المسافر عالما اعاد و لو کان جاهلا فلا و الناسی یلحق بالجاهل 
3) لو صام المسافر عالماً اعاد و لو کان جاهلا فلا و الناسی یلحق بالعاهد 
4) لو استمر المرض الی رمضان آخر فلا قضاأ و یفدی عن کل یوم یمد و لو برء و تهاونت فدی و لاقضاء 

6ـ کدام مورد از افعال حج تمتع نیست؟ 
1) الوقوفان 2)        استلام الحجر       3) المبیت بمنی        4) طواف النساء 

پاسخنامه

و…

برای مشاهده و دانلود جزوه آموزشی اصول فقه قسمت اول به این قسمت مراجعه کنید.

 

برای مشاهده و دانلود جزوه آموزشی اصول فقه قسمت دوم به این قسمت مراجعه کنید.

 

برای مشاهده و دانلود نسخه کامل جزوه آموزشی اصول فقه به این قسمت مراجعه کنید.


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود