جزوه اﺻﻮل و ﻃﺮاحی ﻣﻨﻈﺮه و ﭼﺸﻢاﻧﺪاز

جزوه اﺻﻮل و ﻃﺮاحی ﻣﻨﻈﺮه و ﭼﺸﻢاﻧﺪاز

جزوه اﺻﻮل و ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻨﻈﺮه و ﭼﺸﻢاﻧﺪازدارای 265 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 265
حجم 9883 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


فصل اول: بررسیهای پیشینه تاریخی
 مقدمه 
 بررسی پیشینههای تاریخی 
باغهای مصر باستان
 باغهای یونان باستان
 باغهای روم باستان
باغهای چینی 
 باغهای ژاپنی 
 باغهای اروپایی در قرون وسطی 
 باغهای خلفای اسلامی در جنوب غرب اروپا 
 باغهای ایتالیا در دوره رنسانس 
 باغهای رسمی فرانسوی 
باغهای انگلیسی 
باغ آمریکایی 
تاریخچه طراحی منظر در ایران 
 تحول تاریخی باغ در ایران 
باغهای تیموری 
باغهای صفوی یا شاهعباسی 
باغهای قاجاری 
 باغهای شیراز 
 باغهای تبریز 
 باغ فین کاشان 
 باغ شاهزاده (ماهان کرمان) 
 باغ گلشن 
خودآزمایی 
پنج
فصل دوم : آشنایی با انواع باغ و پارک 
 مقدمه 
 باغ، پردیس و انواع آن 
 باغهای ایرانی 
باغهای فرانسوی 
 باغهای انگلیسی 
باغهای چینی و ژاپنی
 مفهوم پارک و تقسیمات آن 
 پارک گیاهشناسی یا بوتانیک 
پارک جنگلی 
 پارک ورزشی 
 پارک بینالمللی 
 پارک ملی 
 پارک شهری 
 پارک در ایران 
فضای سبز شهری و تقسیمات آن 
 تعریف فضای سبز شهری 
 تقسیمبندی فضاهای سبز شهری 
انواع فضاهای سبز شهری 
 فضاهای سبز خطی 
 فضاهای سبز میادین و بلوارها 
 کمربندهای سبز 
 تقسیم بندی فضاهای سبز ایران بر اساس دیدگاههای اقلیمی 
خودآزمایی 
فصل سوم: کاربرد مصالح ساختمانی و گیاهان تزئینی در طراحی منظر 
 مقدمه
 مصالح ساختمانی و دانش فنی طراحی محیط و منظر 
 مواد زنده 
مواد غیر زندهای که به صورت طبیعی مصرف میشوند 
شش
 مواد غیر زندهای که به شکل بسیار تغییر یافته مصرف می شوند
مصالح مصنوعی 
 مصالح ترکیبی 
 مفاهیم ساختمانی طراحی منظر
انواع سیستمهای سازه در طراحی منظر 
 سازه های تودهای 
 سازههای شبکهای 
 دالهای (تاوهای) سازهای 
 صفحه های تاشده 
 قوسها 
طاقها 
گنبدها 
پوسته های نازک 
خرپاها 
 قابهای فضایی 
گنبدهای ژئودزیک 
 سازههای کششی 
 سازههای کابلی 
 سازههای کشبستی 
 سازههای بادی 
5-3 ضوابط و موارد کاربرد گیاهان در طراحی منظر 
 اصول کلی کاربرد گیاهان در فضای سبز 
ضوابط کاربرد درختان در فضای سبز 
 تعریف درخت و کاربرد آن در فضای سبز 
 تعریف درختچه و کاربرد آن در فضای سبز 
ضوابط کاشت گیاهان بالارونده 
خصوصیات و کاربری چمن 
 نحوه انتخاب گونههای مقاوم و سازگار گیاهان
 گیاهان مناسب برای کاربریهای مختلف فضای سبز 
خودآزمایی 
هفت
فصل چهارم: اجرای طرح فضای سبز و مقررات مربوط به آن 
مقدمه 
2-4 آشنایی با طراحی فضای سبز 
 فنون طراحی 
 فهرست کردن عرصه ها 
 پیشطرح 
تقسیمبندی عرصه 
 ثبت اندازه و ابعاد عناصر 
 ابتکار در اندازهگیری 
 جهت اندازه گیریها 
 در نظر گرفتن معابر عملیاتی
ملزومات 
 طراحی روی کاغذ 
 تجارب فنی
کارکرد فضای سبز 
 پیتاک 
 گام های مطالعه و طراحی در طبیعت 
 فرآیندهای طراحی و معماری محیط و منظر 
 آنالیز سایت 
 آنالیز سایت پایه 
صول و مفاهیم طراحی فضای سبز 
 اصل سادگی 
 اصل تعادل 
تمرکز (نقطه تمرکز) 
 اصل ریتم و خط 
 اصل مقیاس و تناسب 
 اصل وحدت و یکپارچگی 
 معیارها و ضوابط طراحی در طبیعت 
 بینش طراحی در پروژههای فضای سبز 
هشت
 پارکها و کاربردهای تفرجی 
 کاربردهای مرکزی شهر 
 فضاهای سبز مسکونی
 فضاهای سبز مراکز آموزشی
 مراکز خرید 
گورستان
ساختمانها و ضوابط تأسیس فضاهای سبز شهری 
 ضوابط طراحی مکانهای سرپوشیده 
 ضوابط طراحی سرویسهای بهداشتی 
 ضوابط طراحی دریاچه و استخر
ضوابط طراحی پارکینگ 
 ضوابط مربوط به طراحی پیادهروهای فضای سبز
 ضوابط طراحی آب نماها 
ضوابط طراحی محل بازی کودکان در فضای سبز 
 ضوابط طراحی محل نگهداری حیوانات در پارکهای شهری 
ضوابط طراحی ساختمانهای اوقات فراغت 
 شرایط عمومی پیمان 
 تعاریف و مفاهیم 
تاییدات و تعهدات پیمانکار 
 تعهدات و اختیارات کارفرما 
تضمین، پرداخت، تحویل کار 
 حوادث قهری، فسخ، ختم، تعلیق هزینه تسریع و …… 
خودآزمایی 
فصل پنجم: نگهداری فضای سبز 
 مقدمه
 دستورالعملهای نگهداری و حفاظت فیزیکی گیاهان 
دستورالعمل جابهجایی گیاهان و مراقبتهای لازم 
 دستورالعمل دفع آفات و مبارزه با علفهای هرز 
دستورالعمل مربوط به نوع خاک و تعویض و کوددهی 
دستورالعمل بهرهبرداری و نگهداری از سیستمهای آبیاری
 دستورالعملهای جمعآوری آبهای سطحی 
 دستورالعمل نظارتی و کنترل کیفیت 
 حفاظت فضای سبز 
 تهیه برنامه نگهداری باغ
پرسنل 
 وسایل کار 
 نگهداری از باغ 
 آبیاری 
 تغذیه و کوددهی 
هرس کردن و سرزنی چمن 
 وجین کردن 
کنترل حشرات و بیماریها 
منابع 

قسمتی از متن :


فصل اول
بررسی پیشینه های تاریخی
1-1 مقدمه

انسان در طول تاریخ همواره درصدد شناسایی و ارزیابی محیط خود بوده تلاش کرده تا به نحوی با طبیعت ارتباط صحیح برقرار کند . هرچند در این راه بهگونه ای سبب تخریب محیط نیز گشته ولی در کل تا حدودی توانسته استهماهنگ با طبیعت سیر نماید. با پیشرفت صنعتی و افزایش قدرت عملکردانسان در طبیعت یک نوع نابرابری فزاینده میان نیروهای طبیعی و نیروهایانسانی در جهت برهم زدن تعادل به وجود آمده که امروزه از نظر حیاتی ابعادتکان دهنده ای یافته است.انسان در طی قرون با پی بردن به مواهب ارزنده درختان و گیاهان پیرامون خود در حفظ و زیباسازی محیط خود سعی نموده و در این تلاش اغلب به موفقیت های درخشانی دست یافته است.به هما نگونه که در کلیه زمینه های علمی معمول است. مطالعات و فعالیت های مربوط به احداث فضاهای سبز نیز مستلزم آگاهی از تاریخچه و سیر تحول فضاهای سبز است …


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود