جزوه بیوشیمی(بخش اول)

جزوه بیوشیمی(بخش اول)

جزوه بیوشیمی(بخش اول)رشته دامپروری گرایش تغذیه دام در 265 با فرمتPDF .
جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته دامپروری گرایش تغذیه دام ویژه کنکور به همراه تست ها و پاسخ تشریحی.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 265
حجم 4463 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


مقدمه

مولکول های زیستی

ایزومرهای فضایی

کربن متقارن و نا متقارن

ایزومرهندسی

پیوندهای شیمیایی

ترکیبات معدنی

فصل اول : آب و الکترونیک

فصل دوم : اسید آمینه

فصل سوم : پروتئین ها

فصل چهارم : ساختمان کربوهیدرات

فصل پنجم : متابولیسم کربوهیدرات

فصل ششم : آنزیم ها

فصل هفتم : متابولیسم اسید نوکلئیک

فصل هشتم : ساختمان اسید نوکلئیک

فصل نهم :ساختمان لیپیدها

فصل دهم : متابولیسم لیپیدها

 

قسمتی از جزوه :


مقدمه  
مولکولهای زیستی  
مولکولهای زیستی از ترکیبات هیدروکربنی هستند که از اتصال اتمهای کربن به یکدیگر حاصل می شـوند بقیـه ظرفیـت 
های را هیدروژن و یا سایر گروههای فعال پر میکنند. این گروههای فعال در واکنشها و ساختمانهای درون سلولی اهمیت 
ویژه ای دارند از جمله گروههای فعال عبارتند از :  
  
ایزومرهای فضایی :  
شامل  
1 ایزومر نوری : در چرخش نور پلاریزه متفاوت هستند  
2 ایزومر هندسی : از نظر بنای فضایی باهم متفاوت هستند 
دو ترکیب که فرمول بسته یکسان و فرمول گسترده متفاوت داشته باشد را ایزومر میگویند.  

کربن متقارن و نامتقارن :  
اگر 4 اتم متصل به کربن متفاوت باشند آن کربن نامتقارن است .  
اگر حتی 2 اتم متصل به کربن یکسان باشند آن کربن متقارن است .  
یک اتم کربن نامتقارن، دارای دو شکل ایزومر به نام انانتیومر است که تصویر آینه ای یکد یگرند ایـن دو ترکیـب خـواص 
فیزیکی و شیمیایی یکسانی دارند فقط در چرخش نور پلاریزه تفاوت دارند که یکی از آنها نور پلاریزه را بطـرف راسـت و 
دیگری بطرف چپ میگرداند. هرگاه دو کربن نامتقارن در ترکیبی وجود داشته باشد این ترکیب دارای دو شکل ایزومر بـه 
نام دیاسترومر است که تصویر آئینه ای یکدیگر نیستند.  
تعداد ایزومرهای فضایی از رابطه 2n بدست می آید n= تعداد کربن نامتقارن. 
ایزومر هندسی :  
در پیوندهای C=C چرخش حول محور دو کربن ممنـوع اسـت ولـی دو اتـم کـربن بـا پیونـد دوگانـه ایزومرهـای Cis  
وTrans رامیسازند که این ایزومرهای سیس و ترانس ،ترکیبات کاملا متفاوتی میتوانند تشکیل دهند.  
  
پیوندهای شیمیایی :  
هر عنصر یا اتمی که در ساختمان مولکول هست دارای یک فاصله پیوندی و مقدار از انرژی پیونـدی در ارتبـاط بـا سـایر 
عناصر است.  
الف) پیوند کووالان : از اشتراك گذاشتن الکترونهای دو اتم ایجاد میشود که انرژی تقریباً . زیادی دارد  
ب) پیوندهای غیر کوالان : انرژی ان پایین تراست و شکستن ان نیز راحت تر است و نقش پیوند کـوالان خیلـی بیشـتر 
است (در ساختمان مولکولها)  
انرژی پیوند یگانه < انرژی پیوند دوگانه  
انرژی پیوند  
  
1 نیروی واندروالس
جاذبه الکترونهای یک اتم با اتم دیگر. این جاذبه گاهی به شکل دافعه در می آید . (براساس نوع 
اتم).  و….

برای دانلود بخش دوم به این قسمت مراجعه کنید.


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود