جزوه جغرافیای انسانی مبانی و ایران

جزوه جغرافیای انسانی مبانی و ایران

جزوه جغرافیای انسانی (مبانی و ایران) رشته جغرافیا، در قالب word و در 197 صفحه، قابل ویرایش.
جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 197
حجم 343 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


فصل اول : مبانی جغرافیای شهری

مبانی جغرافياي شهري

قلمروهاي جغرافياي شهري

دو موج بزرگ در تحولات جغرافيايي شهري

مطالعات ماكرو و ميكرو در جغرافياي شهري

سطوح تحليلي در جغرافياي شهري

جغرافياي شهري و تصميمات سياسي

 جغرافياي شهري و نقش دولتها

جغرافياي شهري و جغرافياي تاريخي شهر

شهر و انواع برنامه ريزي  

سيستم اطلاعات جغرافيائي (GIS) و جغرافياي شهري

جغرافياي شهري، برنامه ريزي شهري و گروههاي اجتماعي

افقهاي تازه در جغرافياي شهري  

سير تكويني جغرافياي شهري

نظريات ژرژ كهل و اتو اشلوتر  

جبر جغرافياي شهري  

انقلاب كمي و جغرافياي شهري (1955- 1970)

جغرافي دانان و شهرهاي جهان سوم

جغرافياي شهري در ايالات متحده آمريكا

شهر و مفاهيم شهري

ملاكهاي شناخت شهر از روستا

نگرشهاي جهاني به تعاريف و مفاهيم شناخت شهر از روستا

موقع مطلق و موقع نسبي شهرها

ويژگيهاي روستائي در برابر ويژگيهاي شهري

مفهوم شهرنشيني  

مفهوم شهرگرائي

ويژگيهاي شهرهاي جهان سوم  

الگوهاي فضائي  

بخش مركزي شهرها

منطقه گذار

شبكه شهري

مفهوم مگالاپليس

مشخصات مگالاپليس  

مگالاپليس هاي معروف جهان عبارت است از

مكتبهاي جغرافياي شهري

روشهاي كمي و جغرافياي شهري

مكتب ساختارگرائي و جغرافياي شهري

مكتب اقتصاد كلاسيك جديد و جغرافياي شهري

ليبراليسم، راديكاليسم و جغرافياي شهري

مكتب اكولوژي شهري

مكتب نئواكولوژيك و جغرافياي شهري

اكولوژي فرهنگي و جغرافياي شهري

مدل سياست شهري

زندگي شهري در دوره هاي تاريخي

نظريه هيدروليك يا مبناي محيط گرائي   مفهوم مازاد توليد

نظريه اقتصادي  شهر به عنوان يك بازار

نظريه شهر به عنوان يك پايگاه نظامي و دفاعي

نظريه مذهب  گسترش معابد و عبادتگاهها

مرفولوژي شهرهاي دوره يوناني

مورفولوژي شهرهاي رومي

مورفولوژي شهري و زندگي شهري در شهرهاي قرون وسطي

مورفولوژي شهرهاي دوره رنسانس

مورفولوژي و كاركرد شهرهاي ماقبل صنعتي

شهرهاي ماقبل صنعتي

 مورفولوژی شهرهای صنعتی

ویژگیها

ايدئولوژي اسلامي و مورفولوژي شهري

ساخت مورفولوژيك شهرهاي اسلامي

عناصر تشكيل دهنده و تاثير گذار در مورفولوژي شهرهاي اسلامي

شهرهاي فراصنعتي

مادر شهرها

سه ويژگي مهم مادرشهرها

توپوگرافي اجتماعي مادرشهرها

اقتصاد مادر شهرها

حوزه مادرشهر

توسعه فيزيكي ناموزون مادرشهرها

الگوهاي فضايي مادر شهرها

انواع شكل هاي شهري

شكل گسترده

شكل كهكشاني

شكل هسته اي

شكل ستاره اي

شكل حلقه اي

تكوين و روند سيستم جهاني مادرشهرها

وابستگيهاي فضائي و روابط شهر و روستا

نقش روابط سكونتگاهي در توسعه ناحيه اي

طبقه بندي وابستگيهاي مهم فضائي براساس نظريه راندينلي

اصول نظريه فن تونن

روابط شهر و روستا

تاريخچه مربوط به روابط شهر و روستا

طبقه بندي وابستگيهاي شهر و روستا

نظريه قطب رشد و روابط شهر و روستا

نظريه ليپتون در روابط شهر و روستا  

نظريه راندينلي در روابط شهر و روستا

نظريه استور و تيلور در روابط شهر و روستا

استراتژي تامين نيازهاي اصلي و روابط شهر و روستا

مراحل تحليل كاركرد شهرها در توسعه روستائي

ساخت اكولوژيك شهر

ساخت شهر به صورت دواير متحدالمركز

ساخت شهر با بررسي­ﻫﺎﯼ آماري نظريه كالوين اشميد

ساخت ستاره­اي شكل

ساخت چند هسته ای شهر

علل تشكيل ساخت چند هسته­اي

نظريه موريس دیويس

نظریه «پترمن»

ساخت عمومي شهرها «نظريه رابرت ديكنسون»

ساخت طبيعي شهر  

ساخت منطقه واحدهاي مسكوني «نظريه جیمز وانس»

عوامل مؤثر در ساخت منطقه مسكوني

ساخت بخش مركزي شهرها

ساخت “خطي يا كريدوري” در مقياس قاره­اي و شبه قاره­اي

عوامل مؤثر در مورفولوژي شهري

رابطه نقش شهر با ساخت مورفولوژيكي آن

تجزيه و تحليل نظريه­ﻫﺎﯼ مربوط به “ساخت شهر”

فصل دوم : جغرافیای شهری ایران

شهرنشيني در ايران

شهر و شهرنشيني پس از پيروزي اسلام

كالبد فيزيكي شهرهاي دوره اسلامي  

عناصر اصلي شهرهاي اسلامي

شهر و شهرنشینی از پیروزی اسلام تا عصر معاصر

سلجوقيان و خوارزمشاهيان

ايلخانيان

صفويه

بعد از دوره صفوي تا انقلاب مشروطيت

انقلاب مشروطيت؛ عصري نو در حيات شهرنشيني ايران

شهر و شهرگرايي از آغاز قرن چهاردهم تا اصلاحات اراضي (1300 تا 1340)

تركيب اجتماعي و پراكندگي فضايي جمعيت شهري ايران تا اولين سرشماري عمومي 1335    

رشد شتابان شهرنشيني در دوران معاصر

بازتاب فضايي ـ جمعيتي رشد شتابان شهرنشيني

افزايش نقاط شهري و سطح­بندي جمعيتي آنها در نيم قرن اخير

مكان گزيني شهرهاي ايران در عرض­ﻫﺎﯼ مختلف جغرافيايي

ويژگي­ﻫﺎﯼ توپوگرافيك و نقش آن در مكان گزيني شهرها

نواحي كوهستاني  

نواحي پايكوهي و دره­ﻫﺎﯼ داخلي  

نواحي جلگه­ﻫﺎﯼ ساحلي

فلات داخلي ايران  

آب و نقش آن در مكان گزيني و توزيع جغرافيايي شهرهاي ايران

 موقعيت ناحيه­اي شهرهاي ايران

روابط شهر و روستا در ايران

روابط شهر و روستا در گذشته  

روابط شهر و روستا در عصر حاضر

روابط مالكيت سنتي و قديمي با فرم تغيير شكل يافته آن بعد از اصلاحات ارضي

تسلط تجاري روز افزون شهرها با تكيه بر افزايش درآمد ملي و سرمايه­گذاري بيشتر در شهرها

بهره­برداري وسيع و متمركز از نيروي انساني در شهر  

نقش اداري و خدماتي دايم التزامي شهرها  

توزيع فضايي و نظام سلسله مراتبي شهرهاي ايران

توزيع فضايي شهرها و جمعيت شهري ايران

نظام سلسله مراتبي شهرهاي ايران

بررسي­ﻫﺎﯼ مقدماتي و تئوريكي  

سلسله مراتب شهري از نظر كمي ـ رابطه بين اندازه ـ رديف يا اندازه ـ مرتبه

سلسله مراتب شهري ايران

رابطه اندازه ـ مرتبه شهرهاي ايران  

ايجاد تعادل در نظام شهري ايران  

ويژگي­ﻫﺎﯼ اقتصادي و کالبدی شهرهای ایران

تحولات اقتصادي و ويژگي­ﻫﺎﯼ اقتصادي شهرها  

نقش و كار شهرها  

روند شهرنشینی در طرحهای شهری

بازتاب تحولات شهر و شهرنشيني در نظام كالبدي شهرها

سابقه برنامه­ريزي شهري در جهان  

برنامه­ريزي شهري در ايران  

طرح­ﻫﺎﯼ شهري در نظام جمهوري اسلامي ايران  

طرح­هاي جامع و تفصيلي  

طرح­ﻫﺎﯼ هادي

تهيه و تصويب طرح­هاي هادي

ايجاد شهرهاي جديد

فصل سوم : مبانی جغرافیای روستایی

شالوده ها و تعاریف

تحولات مطالعات روستا نشینی

چشم انداز و چشم انداز روستائي

اسكان، روستا و جغرافياي روستائي

روش بررسي در جغرافياي روستائي

مراحل و منابع بررسي

ساختار مكاني سكونتگاههاي روستائي

موقعيت سكونتگاهي روستائي  

عوامل مؤثر در استقرار روستاها

وسعت سكونتگاههاي روستائي

بافت كالبدي سكونتگاههاي روستائي

اشكال اصلي روستاها

عوامل مؤثر بر تجمع روستاها

عوامل مؤثر بر تفرق روستاها

الگوهاي زمين هاي زراعي

طرح خانه هاي روستائي

ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی سکونتگاههای روستایی

روابط شهر و روستا

مدل هاي بررسي روابط شهر و روستا

فصل چهارم : جغرافیای روستایی ایران

شکل گیری روستا در ایران

اولين روستاهاي ايران

روستاهاي ايران بعد از تشكيل مادها

روستاهاي ايران بعد از انقلاب مشروطيت

گروه بندي روستاها به منظور بررسيهاي جغرافيايي روستاها

گروه بندي روستاها براساس شكل استقرار و تيپ آنها

گروه بندي روستاها براساس عوامل طبيعي

گروه بندي روستاها براساس عوامل انساني

گروه بندي روستاها براساس توسعه يافتگي

اصلاحات ارضي

اصلاحات ارضي در ايران

سابقه تاريخي اصلاحات ارضي

اهداف اصلاحات ارضي در ايران

مجموعه تست

پاسخ مجموعه تست

منابع

 

بخشی از متن جزوه : 


تاكنون درباره جغرافياي شهري تعاريف گوناگوني ارائه شده است. آن چه در زير مي آيد، تعاريف مورد پذيرش اغلب جغرافيدانان در دنياي علم است. 

1- جغرافياي شهري بر نظام فضائي و موقع شهر تاكيد دارد و مانند ديگر شاخه هاي علم جغرافيا، علل پراكندگي مكانهاي شهري و تشابهات و تناقضات اجتماعي- اقتصادي ميان آن ها را با توجه به شرايط مكاني مطالعه مي كند. 

2- جغرافياي شهري درباره الگوهاي فضائي پديده هاي شهري از نظر پراكندگي فضائي و نيز تاثير متقابل فضائي آن ها مطالعه كرده، هم چنين روندها را در داخل شهرها بررسي مي كند. 

3- جغرافياي شهري مطالعه جغرافيايي از شهرنشيني و حوزه هاي شهري است. در واقع در جغرافياي شهري در يك طرف جغرافيايي نظام يافته و سيستماتيك و در طرف ديگر جغرافياي ناحيه اي قرار مي گيرد. پايگاه جغرافياي شهري بين اين دو شاخه اصلي علم جغرافياست …


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود