جزوه زبان تخصصی رشته هنر

جزوه زبان تخصصی رشته هنر

این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته هنر می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است،در قالب pdf و در 196 صفحه.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 196
حجم 3141 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

 

قسمتی از متن جزوه:


Text 1: 
One of the greatest mysteries of the world, far which scientists have so far been unable to find any satisfactory explanation, is the Bermuda Triangle, sometimes called “The Graveyard of the Atlantic” This is an area of the Western Atlantic between Bermuda and Florida, roughly triangular in shape, where since 1945 at least a hundred ships and planes and over a thousand people have disappeared. No wreckage has found no bodies, lifebelts or any other evidence of disaster- It is as if these planes, ships and people had never existed in some cases a routine radio message has been received from aircraft reporting everything in order a few minutes before all contact was lost, in others a weak SO.S. Message has been picked up and, in perfect weather, inexplicable references to fog and toss of bearings. In the extraordinary case of five U.S.
  
متن 1  
یکی از بزرگترین رازهاي دنیا که دانشمندان مدتهاست هیچ توضیحی قانع کنندهاي بـراي آن نیافتـه انـد، مثلـث برمـودا است که گاهی گورستان اقیانوس اطلس نامیده میشود. این مثلث، منطقـهاي در غـرب اقیـانوس اطلـس بـین برمـودا و فلوریدا است، که از نظر شکل مثلثی است و از سال 1945 حداقل صد کشتی و هواپیما و بیش از هزار نفر در آنجا ناپدید شده اند هیچ لاشه، جسد، کمربند ایمنی یا هر شاهدي در حادثه به دسـت نیامـده اسـت. اگـر چنانچـه ایـن هواپیماهـا، کشتیها و افراد در چنین حالتی قرار نداشتهاند، یک پیام عادي از هواپیما چند دقیقه قبل از اینکه همهي تماسها قطـع شود مبنی بر اینکه همه چیز منظم است دریافت شده بود در بقیه این پیغام ضعیف S.O.S به دست آمده و در شـرایط جوي خوب و منابع غیرواضحی از وجود مه و تلاطم در دست است مورد غیر عادي از ناپدیـد شـدن هواپیماهـاي نیـروي دریایی ایالات متحده در مأموریتهاي عادي از فلوریدا، هواپیماي ارسال شده به محـل بـراي بازرسـی نیـز ناپدیـد شـد. 
 
مجموعه تست زبان  
Part A: 
Directions: In questions 1-l0, each item consists of an incomplete sentence. Below the 
one choices, marked (1), (2), (3), and (4). You should find the one choices which best 
completes the sentence. Mark your on the answer sheet. 
1- The examination was so difficult that ……….…. . 
1) few people failed 2) few people passed 
3) only a few failed 4) little number of people passed 
2- He was working in the office while I ……………. in the library. 
1) was 2) am 3) had been 4) have been 
3- staying in a hotel costs ……………. renting a room in a dormitory for a week. 
1) twice more than 2) twice as much as 
3) two times as much 4) two times more than 
4. Some people are never content …………. what they have. 
1) of 2) for 3) with 4) about 
5- Smoking again? you told me you …………… smoking. 
1) gave up 2) had on 3) gave back 4) have back 
6. It was very ……..…. so I put on my sunglasses. 
1) dark 2) late 3) early 4) bright 
7- I'd like to ……………. that book when you have read it. 
1) lend 2) loan 3) hire 4) borrow 
8- when I …………. up the bill, it came to more money than I had with me. 
1) added 2) checked 3) counted 4) calculated

یک گزینه را که بهترین کاملکننده جمله اسـت انتخـاب نماییـد و جواب خود را در پاسخنامه علامتگزاري نمائید.  
1. امتحان به قدري سخت بود که …………….. .  
1) تعداد کمی رد شدند. 2) تعداد کمی قبول شدند.  
3) تنها تعداد کمی رد شدند. 4) تعداد کمی از افراد قبول شدند.

 
2. او در حال کار کردن در شرکت بود هنگامی که من در کتابخانه …………. .  
1) بودم      2) هستم       3) بود       4) بوده ام   

3. هزینه اقامت در هتل ……………… اجاره اتاقی در خوابگاه براي یک هفته میشود.  
1) دو مرتبه بیشتراز       2) دو برابر         3) دوبار         4) دوبار بیشتر از   

4. برخی مردم هیچگاه …………….. چیزهایی که دارند راضی نیستند.  
1) حرف اضافه 2 of) حرف اضافه for  
3) حرف اضافه 4 with) حرف اضافه about  

5. دوبار سیگار میکشی؟ به من گفته بودي که سیگار کشیدن را …………… .  
1) ترك کرد 2) پوشید 3) پس داد 4) پشت کردن به  

6. هوا بسیار ………………….. بنابراین من عینک آفتابی زدم.  
1) تیره، تاریک 2) دیر، دیروقت  
3) به زودي، در ابتدا 4) تابناك، آفتابی روشن  

7. من مایلم که آن کتاب …………… وقتی شما آن را خواندید.  
1) قرض دادن        2) وام دادن  
3) اجاره کردن      4) قرض کردن، قرض گرفتن
  
8. وقتی صورتحساب را …………….. بیشتر از پولی بود که من همراه خود داشتم.  
1) اضافه کردن 2) بررسی کردن 3) شمردن 4) حساب کردن 

 

پاسخنامه

و…


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود