جزوه زبان تخصصی کارشناسی شهرسازی

جزوه زبان تخصصی کارشناسی شهرسازی

جزوه زبان تخصصی کارشناسی شهرسازی با کد 0002 با فرمت pdf

مشخصات فایل

تعداد صفحات 31
حجم 266 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

چند صفحه نمونه از جزوه ارائه شده به شرح ذیل می باشد:


Abstract 

Nothing inherent in the discipline steers planners either toward environmental protection or toward economic development — or toward a third goal of planning: social equity. Instead, planners work within the tension generated among these three fundamental aims, which, collectively, I call the “planner's triangle,” with sustainable development located at its center. This center cannot be reached directly, but only approximately and indirectly, through a sustained period of confronting and resolving the triangle's conflicts. To do so, planners have to redefine sustainability, since its current formulation romanticizes our sustainable past and is too vaguely holistic. Planners would benefit both from integrating social theory with environmental thinking and from combining their substantive skills with techniques for community conflict resolution, to confront economic and environmental injustice. 

   

 

In the coming years planners face tough decisions about where they stand on protecting the green city, promoting the economically growing city, and advocating social justice. Conflicts among these goals are not superficial ones arising simply from personal preferences. Nor are they merely conceptual, among the abstract notions of ecological, economic, and political logic, nor a temporary problem caused by the untimely confluence of environmental awareness and economic recession. 

Rather, these conflicts go to the historic core of planning, and are a leitmotif in the contemporary battles in both our cities and rural areas, whether over solid waste incinerators or growth controls, the spotted owls or nuclear power. And though sustainable development aspires to offer an alluring, holistic way of evading these conflicts, they cannot be shaken off so easily. 

This paper uses a simple triangular model to understand the divergent priorities of planning. My argument is that the differences are partly due to misunderstandings arising from the disparate languages of environmental, economic, and political thought, but that translating across disciplines alone is not enough to eliminate these genuine clashes of interest. The socially constructed view of nature put forward here challenges the view of these conflicts as a classic battle of “man versus nature” or its current variation, “jobs versus the environment.” The triangular model is then used to question whether sustainable development, the current object of planning's fascination, is a useful model to guide planning practice. I argue that the current concept of sustainability, though a laudable holistic vision, is vulnerable to the same criticism of vague idealism made thirty years ago against comprehensive planning. In this case, the idealistic fascination often builds upon a romanticized view of pre-industrial, indigenous, sustainable cultures — inspiring visions but also of limited modern applicability. Nevertheless, sustainability, if redefined and incorporated into a broader understanding of political conflicts in industrial society, can become a powerful and useful organizing principle for planning. In fact, the idea will be particularly effective if, instead of merely evoking a misty-eyed vision of a peaceful ecotopia, it acts as a lightening rod to focus conflicting economic, environmental, and social interests. The more it stirs up conflict and sharpens the debate, the more effective the idea of sustainability will be in the long run. 

The paper concludes by considering the implications of this viewpoint for planning. The triangle shows not only the conflicts, but also the potential complementarity of interests. The former are unavoidable and require planners to act as mediators, but the latter area is where planners can be especially creative in building coalitions between once-separated interest groups, such as labor and environmentalists, or community groups and business. To this end, planners need to combine both their procedural and their substantive skills and thus become central players in the battle over growth, the environment, and social justice.  

   

  

The Planner's Triangle: Three Priorities, Three Conflicts

The current environmental enthusiasm among planners and planning schools might suggest their innate predisposition to protect the natural environment. Unfortunately, the opposite is more likely true: our historic tendency has been to promote the development of cities at the cost of natural destruction: to build cities we have cleared forests, fouled rivers and the air, leveled mountains. That is not the complete picture, since planners also have often come to the defense of nature, through the work of conservationists, park planners, open space preservationists, the Regional Planning Association of America, greenbelt planners, and modern environmental planners. Yet along the economic-ecological spectrum, with Robert Moses and Dave Foreman (of Earth First!) standing at either pole, the planner has no natural home, but can slide from one end to the other; moreover, the midpoint has no special claims to legitimacy or fairness. 

Similarly, though planners often see themselves as the defenders of the poor and of socioeconomic equality, their actions over the profession's history have often belied that self-image (Harvey 6901). Planners' efforts with downtown redevelopment, freeway planning, public-private partnerships, enterprise zones, smokestack-chasing and other economic development strategies don't easily add up to equity planning. At best, the planner has taken an ambivalent stance between the goals of economic growth and economic justice. 

In short, the planner must reconcile not two, but at least three conflicting interests: to “grow” the economy, distribute this growth fairly, and in the process not degrade the ecosystem. To classify contemporary battles over environmental racism, pollution-producing jobs, growth control, etc., as simply clashes between economic growth and environmental protection misses the third issue, of social justice. The “jobs versus environment” dichotomy (e.g., the spotted owl versus Pacific Northwest timber jobs) crudely collapses under the “economy” banner the often differing interests of workers, corporations, community members, and the national public. The intent of this paper's title is to focus planning not only for “green cities and growing cities,” but also for “just cities.” 

In an ideal world, planners would strive to achieve a balance of all three goals. In practice, however, professional and fiscal constraints drastically limit the leeway of most planners. Serving the broader public interest by holistically harmonizing growth, preservation, and equality remains the ideal; the reality of practice restricts planners to serving the narrower interests of their clients, authorities and bureaucracies (Marcuse 6941), despite efforts to work outside those limitations (Hoffman 6909). In the end, planners usually represent one particular goal — planning perhaps for increased property tax revenues, or more open space preservation, or better housing for the poor — while neglecting the other two. Where each planner stands in the triangle depicted in figure 6 defines such professional bias. One may see illustrated in the figure the gap between the call for integrative, sustainable development planning (the center of the triangle) and the current fragmentation of professional practice (the edges). This point is developed later.  

 

Figure 6. The triangle of conflicting goals for planning, and the three associated conflicts. Planners define themselves, implicitly, by where they stand on the triangle. The elusive ideal of sustainable development leads one to the center.  

   

  

The Points (Corners) of the Triangle: the Economy, the Environment, and Equity

The three types of priorities lead to three perspectives on the city: The economic development planner sees the city as a location where production, consumption, distribution, and innovation take place. The city is in competition with other cities for markets and for new industries. Space is the economic space of highways, market areas, and commuter zones. 

The environmental planner sees the city as a consumer of resources and a producer of wastes. The city is in competition with nature for scarce resources and land, and always poses a threat to nature. 

Space is the ecological space of greenways, river basins, ecological niches. 

The equity planner sees the city as a location of conflict over the distribution of resources, of services, and of opportunities. The competition is within the city itself, among different social groups. Space is the social space of communities, neighborhood organizations, labor unions: the space of access and segregation. 

Certainly there are other important views of the city, including the architectural, the psychological, and the circulatory (transportation); and one could conceivably construct a planner's rectangle, pentagon, or more complex polygons. The triangular shape itself is not propounded here as the underlying geometric structure of the planner's world. Rather, it is useful for its conceptual simplicity. More importantly, it emphasizes the point that a one-dimensional “man versus environment” spectrum misses the social conflicts in contemporary environmental disputes, such as loggers versus the Sierra Club, farmers versus suburban developers, or fishermen versus barge operators (Reisner 6904; Jacobs 6909; McPhee 6909; Tuason 6993).  

   

  

Triangle Axis 6: The Property Conflict

The three points on the triangle represent divergent interests, and therefore lead to three fundamental conflicts. The first conflict — between economic growth and equity — arises from competing claims on and uses of property, such as between management and labor, landlords and tenants, or gentrifying professionals and long-time residents. This growth-equity conflict is further complicated because each side not only resists the other, but also needs the other for its own survival. The contradictory tendency for a capitalist, democratic society to define property (such as housing or land) as a private commodity, but at the same time to rely on government intervention (e. g., zoning, or public housing for the working class) to ensure the beneficial social aspects of the same property, is what Richard Foglesong (6901) calls the “property contradiction.” This tension is generated as the private sector simultaneously resists and needs social intervention, given the intrinsically contradictory nature of property. Indeed, the essence of property in our society is the tense pulling between these two forces. The conflict defines the boundary between private interest and the public good.  

   

  

Triangle Axis 0: The Resource Conflict

Just as the private sector both resists regulation of property, yet needs it to keep the economy flowing, so too is society in conflict about its priorities for natural resources. Business resists the regulation of its exploitation of nature, but at the same time needs regulation to conserve those resources for present and future demands. This can be called the “resource conflict.” The conceptual essence of natural resources is therefore the tension between their economic utility in industrial society and their ecological utility in the natural environment. This conflict defines the boundary between the developed city and the undeveloped wilderness, which is symbolized by the “city limits.” The boundary is not fixed; it is a dynamic and contested boundary between mutually dependent forces. 

Is there a single, universal economic-ecological conflict underlying all such disputes faced by planners? I searched for this essential, Platonic notion, but the diversity of examples — water politics in California, timber versus the spotted owl in the Pacific Northwest, tropical deforestation in Brazil, park planning in the Adirondacks, greenbelt planning in Britain, to name a few — suggests otherwise. Perhaps there is an Ur-Konflikt, rooted in the fundamental struggle between human civilization and the threatening wilderness around us, and expressed variously over the centuries. However, the decision must be left to anthropologists as to whether the essence of the spotted owl controversy can be traced back to Neolithic times. A meta-theory tying all these multifarious conflicts to an essential battle of “human versus nature” (and, once tools and weapons were developed and nature was controlled, “human versus human”) — that invites skepticism. In this discussion, the triangle is used simply as a template to recognize and organize the common themes; to examine actual conflicts, individual case studies are used. 

The economic-ecological conflict has several instructive parallels with the growth-equity conflict. In the property conflict, industrialists must curb their profit-increasing tendency to reduce wages, so as to provide labor enough wages to feed, house, and otherwise “reproduce” itself — that is, the subsistence wage. In the resource conflict, the industrialists must curb their profit-increasing tendency to increase timber yields, so as to ensure that enough of the forest remains to “reproduce” itself (Clawson 6941; Beltzer and Kroll 6901; Lee, Field, and Burch 6992). This practice is called “sustained yield,” though timber companies and environmentalists disagree about how far the forest can be exploited and still be “sustainable.” (Of course, other factors also affect wages, such as supply and demand, skill level, and discrimination, just as lumber demand, labor prices, transportation costs, tariffs, and other factors affect how much timber is harvested.) In both cases, industry must leave enough of the exploited resource, be it labor or nature, so that the resource will continue to deliver in the future. In both cases, how much is “enough” is also contested.  


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود