جزوه مدیرت و سازمان

جزوه مدیرت و سازمان

جزوه مدیرت و سازمان ،کد 0410 با فرمت pdf

مشخصات فایل

تعداد صفحات 50
حجم 6623 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


وجوه اشتراک سازمان ها
فرق گروه و سازمان 
دو مفهوم کلیدی سازمان
تعریف سازمان
انواع سازمان 
مفاهیم اولیه مدیریت
تعریف مدیریت
سه ویژگی مدیریت
وظایف مدیریت
وظایف چهارگانه مدیریت
برنامه ریزی
سازماندهی
هدایت
کنترل
سطوح مدیریت
مفهوم سطح مبانی
مهارت های مورد نیاز مدیریان
رابطه بین سطوح مدیریت و مهارت های مورد نیاز
تئوری های مدیریت
نظریه های سنتی (کلاسیک)
تاکید بر کارایی
نظریه های نئوکلاسیک
نظریه های جدید
نظریه مدیریت علمی
شیوه های تعیین بهترین روش اجرای هر کار
اصول مدیریت علمی
نظریه مدیریت ادارای
اصول مدیریت اداری
مدیریت بوروکراتیک
مفهوم بوروکراسی
مشخصات مدیریت بوروکراتیک
سازمان بوروکراسی
مقایسه نظریه های سنتی
مطالعات هاثورن
نگرش رفتاری
مدیریت مشارکتی
نهضت روابط انسانی مبلغ اندیشه
نگرش کمی مدیریت
نگرش سیستمی
انواع سیستم ها
طبقه بندی سیستم ها از نظر پیچیدگی(بولدینگ)
ویژگی های سیستم های باز
نگرش اقتضایی
نظریه z
برنامه ریزی
فرآیند برنامه ریزی
تعریف برنامه ریزی
انواع برنامه ریزی
برنامه ریزی استراتژیک یا راهبردی (جامع)
مراحل برنامه ریزی استراتژیک
وجوه افتراق برنامه ریزی عملیاتی
مزایای برنامه ریزی استراتژیک
محدودیت های برنامه ریزی جامع
عوامل مهم در برنامه ریزی
تکنیک های پیش بینی عملیات و تغییرات آینده
سازماندهی
مراحل فرآبند سازماندهی
تقسیم کار
تاثیر تقسیم کار بهره وری
مزایای تقسیم کار
معایب تقسیم کار
واحد سازی 
سلسله مراتی
هماهنگی
سازماندهی 
دیدگاه کلاسیک
سازماندهی بر مبنای هدف یا وظیفه
سازماندهی بر مبنای محصول خدمت
سازماندهی بر مبنای مشتری با ارباب رجوع
سازماندهی منطقه ای یا جغرافیای
سازماندهی بر مبنای تولید
دیدگاه معاصر
سازماندهی بر مبنای پروژه یا طرح
سازماندهی ماتریسی یا خزانه ای
سازماندهی ماتریسی
سازماندهی بر مبنای گروه های متداخل یا سازمان گروهی
سازماندهی بر مبنای گروه های متداخل
الگو پنج بخشی
سازمان با ساختار آزاد(ادهوکراسی)
سازماندهی تلفیقی
تامین نیروی انسانی
طرح ریزی و تامین نیروی انسانی
ارزیابی عملکرد
تعریف ارزیابی 
تعریف ارزیابی عملکرد
اهداف ارزیابی عملکرد
منابع ارزیابی عملکرد
هدایت 
تعریف ارتباطات 
فرآیند ارتباطات
اجزای مدل ارتباطی
فرستنده یا منبع
گیرنده
پیام
بازخور 
رمزگذاری
رمزگشایی
موانع ارتباطی
اثرهای ادارکی
تجربیات و واقعیت های گذشته
بازخور
صحبت با زبان ساده و یا تخصصی
گوش دادن فعال
همدلی کردم
جلوگیری از هیجانات
تاکید بر شارات غیر کلامی
استفاده از چند رسانه
انواع ارتباطات
انگیزی 
تعریف انگیزش
نیاز و خواست
تئوری های انگیزشی
الگو سلسله مراتب نیازهای مازلو
تئوری دو عاملی هرزبرگ
نظریه erg آلدرفر
نیازهای مک کلند
تئوری انتظار
نظریه برابری
رهبری
نظریه رهبری
شبکه مدیریت
نظریه موقعیتی و اقتضایی
پیوستار رهبری
نظریه اقتضایی فیدلر
نظریه چرخه زندگی
سبک های رهبری نظریه چرخه زندگی
مراحل بلوغ
منابع

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود