جزوه کار آفرینی و پروژه

جزوه کار آفرینی و پروژه

جزوه کار آفرینی و پروژه ،کد 0412 با فرمت pdf

مشخصات فایل

تعداد صفحات 65
حجم 1081 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


ﻓﺼﻞ اول : ﻣﻘﺪﻣﻪ
تاریخچه(در چه سالی ساخته شده،چه محصولی تولید میکنید)-فرآیند تولید(خط تولید،مراحل تولید محصول)   ﺳﻮد ﻧﻬﺎﯾﯽ –– زمان بندی پروژه (زﻣﺎن آﻏﺎز ﭘﺮوژه ﺗﺎ زﻣﺎن اﺗﻤﺎم ﭘﺮوژه )
ﭼﺮا اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮع را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﺪ؟
اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ، در آﯾﻨﺪه ﭼﻪ ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ دارد؟
ﻓﺼﻞ دوم :ﺑﺨﺶ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ   
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه ﯾﺎ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ 
اﻧﺪازه ی ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻤﺎ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
رﻗﺒﺎی ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ روﻧـﻖ و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﮐﺴـﺐ و ﮐﺎرﻫـﺎی آﻧـﺎن ﭼﮕﻮﻧـﻪاﺳـﺖ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮوش ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را ﺗﺮﻓﯿﻊ )رﺷﺪ (ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد؟
ﭼﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزاری را ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧـﺪﻣﺎت ﺧـﻮد ﭘـﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﺪ؟
 ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ، ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد؟
ﭼﻪ ﻧﻮع روش ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﯾﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ؟ 
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :
 آﯾﺎ ﺑﻪ دﻗﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﯾﺪ؟ 
آﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﻤﮏ ﻓﻨﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ؟ 
آﯾﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ، ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم : ﺑﺨﺶ ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ   
ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ در ﮐﺠﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮑﺎن ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ؟
ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ی ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ی ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد؟ 
ﭼﻪ ﻧﻮع اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در دﺳﺘﺮس ﺷﻤﺎ اﺳﺖ؟
ﻫﺮﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ : ﺑﺨﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻫﺪاف ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﯾﺪ؟ 
ﭼﻪ ﮐﺴﺒﯽ اداره ی اﻣﻮر ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ؟
ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﻣﻨﺪ و ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
ﭼﻪ ﻣﺸﺎوران ﯾﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ 
ﭼﻪ ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﺑﺮ آن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ؟
ﭼﻪ ﻧﻮع ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﻟﻘﻮه ای را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﯾﺪ؟
آﯾﺎ ﺷﻤﺎ رﯾﺴﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮده اﯾﺪ؟ 
ﭼﺎرت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ
ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
ﺗﺨﻤﯿﻦ درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ ی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر 
ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﺷﻤﺎ ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ، ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ی ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﻤﺎ ﭼﻘﺪر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
داراﺋﯽ ﻫﺎ ، ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎ و ارزش ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺮﮐﺖ
ﭼﮕﻮﻧﻪ وام ﻫﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟
ﻧـﺘـﯿـﺠـﻪ ﮔـﯿـﺮی
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات
ﺿﻤﯿﻤه

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود